š k o l s t v o
Ministerstvo školstva SR
Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
MŠ SR - regionálne školstvo
Návrh Štátneho vzdelávacieho programu
Poradné orgány MŠ SR
Zákony MŠ SR
Nariadenia vlády SR 
Vyhlášky MŠ SR
Školský portál
Edičný portál MŠ SR
Oznámenia a opatrenia
Rezortné metodické predpisy a pokyny MŠ SR
Stredoškolské vzdelávanie a výchova
Úlohy plnené v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania
Štátny pedagogický ústav  - pedagogické dokumenty
Ústav informácií a prognóz školstva (číselníky)
Štátna školská inšpekcia
kalendáre (aj školský) 
kalendár AZET
eAktovka - zdigitalizované učebnice
Vzdelávacie programy ŠIOV
ŠIOV (ukončovanie, štandardy, podklady)
Banskobystrický samosprávny kraj
Školské zariadenia BBSK
Krajský školský úrad Banská Bystrica
ŠVS Banská Bystrica
Junior centrum Banská Bystrica (SOČ, olympiády, súaže)
Education, kurzy, konferencie, vzdelanie (databázy)
Národný poradenský a vzdelávací systém 
Školy v SR podža delenia INFOVEKU
Moderný učitež (Microsoft)
Kam na školu
Všetko o novej maturitnej skúške
Moderná škola - servis pre rodičov, učitežov a školy
Internet pre vzdelanie
Interaktívne technológie (PCPplus)
Drogový informačný portál
Metodicko-pedagogické centrum Prešov
Krajský školský úrad Košice
Slovenská rada rodičovských združení
Učitežské noviny /oficiálne
Nezávislé učitežské noviny
Otvorený software na školách
Open Academy
SOS pre školy
ASC agenda
hlavná stránka administrácie školy (Agenda školy ORG)
EduPage (učitelia, rodičia, rozvrhy,...)
ABCD komplet
kontakt ASC - adresy
Stredná odborná škola technická Lučenec (Dukelských hrdinov 2)
SOŠ technická  Lučenec (edupage portál)
SOŠT Lučenec (EDU Infovek)
SOŠT Lučenec (SZM)
vysoké školy 
Akademická rankingová a ratingová agentúra 
portál slovenských vysokých škôl
portál českých vysokých škôl
Maturita 2016
Kontaktné adresy pre vyhlasovanie:  
NÚCEM                                                                                                                                                        
MINEDU                                                                                                                                                      
CVTI SR - ŠVS                                                                                                                                                      
CVTI SR - BB                                                                                                                                                      
Rozhlas - Rádio Slovensko                                                                                                                                                      
Player Rádio Slovensko